Vodní dílo Letovice

Vodní dílo Letovice.

Vodní dílo Letovice  (Křetínka) na řece Křetínce se rozkládá asi tři kilometry před jejím soutokem se Svitavou v Letovicích. O umístění do zdejšího profilu v dostatečně členitém povodí Svitavy bylo rozhodnuto v roce 1969. O rok později byla schválena projektová dokumentace a samotná výstavba se uskutečnila v letech 1972 – 1976. Hlavním důvodem bylo zmírnění dopadů velkého odběru podzemní vody pro Brno na průtokový režim ve Svitavě. Povodí nad touto nádrží se rozkládá na ploše asi 126 km2 a dlouhodobý průměrný průtok v profilu nádrže přesahuje 0,6 m3za vteřinu. Hráz byla založena na skalním podloží, tvořeném rulami a amfibolity. Délka vodního díla je 4,8 km a šířka 360 m.

Technický popis vodního díla. 

Hráz je zemní, sypaná, se středním jílovým těsněním, které navazuje na 174 metrů dlouhou jednořadou patrovou injekční clonu v ose hráze. Má lichoběžníkový profil, je přímá a na koruně je pět metrů široká vozovka, sloužící výhradně pro potřeby správce vodního díla. Návodní líc je opevněn hrubým štěrkem, vzdušný líc je zasypán humusem a oset. Hráz je vysoká 28,5 metru nade dnem údolí a 126 metrů dlouhá. U pravého břehu hráze se nachází 31,5 metru vysoká odběrná věž, která je přístupná po ocelové lávce a jsou z ní ovládány odtoky z nádrže a odběry vody. Celkový objem nádrže je více než 11,6 milionu m3 vody a zatopená plocha dosahuje téměř 111 hektarů.

Využití vodního díla.

Hlavním účelem vodního díla je zlepšení průtoků v řece Svitavě, ochuzené odběrem podzemní vody pro město Brno v prostoru Březová – Brněnec. Dále pak zajištění minimálních průtoku v řece, umožnění rekreace, sportovního rybářství a zachycení povodňových průtoků. Dvě spodní výpustná potrubí o průměru 700 mm vedou ve štole dlouhé 121 metrů pod hráz a jsou na ně napojeny turbíny v malé vodní elektrárně.

Retence – protipovodňová ochrana

Pro převádění povodňových průtoků má nádrž boční nehrazený přeliv s přelivnou hranou dlouhou 26,6 metru, který je při maximální hladině schopen převést až 50 m3za vteřinu. Betonový skluz téměř 90 metrů dlouhý, ústí do tři metry hlubokého vývaru. Přehrada byla vystavena zatěžkávací zkoušce při extrémní povodni v roce 1997. Přítok do nádrže dosáhl 39 m3za vteřinu a přestože nádrž nemá ochrannou funkci, podařilo se jí snížit kulminační průtok povodně na 35 m3za vteřinu. Došlo však k poškození koryta pod nádrží včetně měrného profilu.

Výroba elektrické energie

V polovině 90.let byla ve strojovně spodních výpustí dodatečně osazena malá vodní elektrárna. Jsou zde osazeny celkem tři turbíny, které využívají spád vody napojením na potrubí spodních výpustí. Jedna turbína typu Francis má hltnost 0,46 m3za vteřinu a výkon až 98 kW. Druhá Francisova turbína je co do hltnosti i výkonu poloviční. Konečně soustrojí s čerpadlem v turbínovém provozu dosahuje výkonu 65 kW při maximální hltnosti 0,34 m3za vteřinu. Kombinace různých typů turbín umožňuje optimálně využít daný odtok z nádrže.